Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs te volgen wordt hierin door het gemeentebestuur voorzien volgens de regelen vast te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur. Deze voorziening geschiedt ten opzichte van de bijzondere lagere scholen door het verleenen van subsidie. »De kosten ingevolge dit artikel gemaakt, worden den gemeentebesturen door het Hijk vergoed."

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

7.

Motie—Troelstra van 4 Mei 1899. De Kamer, zich in beginsel verklarende voor de invoering van algemeen kiesrecht, gaat over tot de orde van den dag.

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

8.

Motie—Troelstra 8 Mei 1901. De Kamer, overwegende, dat eindregeling van het kiesrecht noodzakelijke voorwaarde is voor voldoende sociale wetgeving en dat daarvoor herziening der grondwettelijke bepalingen omtrent het kiesrecht, den weg moet banen, gaat over tot de orde van den dag.

Hiertegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

9.

17 December 1897 kwam een wetsontwerp in stemming om de successierechten te heffen voor bezittingen van buitenlands wonende eigenaren (denk aan de rijke grondeigenaren die in den vreemden wonen) van 81 /2 op 0 pCt. te brengen, te verlagen, hetwelk dooiden behoudsge zinden minister Sprenger van Eyk aan de Eerste Kamer was beloofd.

Dit viel in den smaak van Baron Michiels van Verduynen en hij stemde voor.

10.

In de Troonrede van 1901 kwam voor de volgende zinsnede: »De algemeene volkstoestand stemt in velerlei opzicht tot dank." Ilelsdingen (sociaal-demokraat) toont aan de ellende en het gebrek dat er heerscht in sommige kringen der bevolking en teekent daarom protest aan tegen deze woorden. Het adres van antwoord op deze Troonrede (feitelijk eene goedkeuring van deze woorden inhoudende) komt in stemming.

Vóór stemde Baron Michiels van Verduynen. Nu de Baron heeft het zelf best.

Sluiten