Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38.

Door de regeering was voorgesteld om alleen hein tot lid van de beroepsraden benoembaar te maken die in het laatste kalenderjaar niet meer dan twee werkgevers tot patroon had gehad. Een arbeider die dus om welke reden dan ook — in dat eene jaar meer dan 2 patroons had gehad (zelfs al waren die twee eersten ook gestorven !) zou geen lid van den beroepsraad kunnen worden.

De sociaal-democraten stellen voor deze hinderlijke bepaling te laten vallen.

Ja wel, Baron Michiels van Verduynen zette zijne stem tegen dit voorstel. 8 Sept. 1902.

39.

De sociaal-demokraten stellen voor bij de behandeling van art. 12 der Beroepswet om de verkiezing der leden van de beroepsraden eenvoudiger te regelen en meer rekening te houden met de toestanden der arbeidersklasse. Zij wenschten b.v. het omslachtige kaartenstelsel te doen verdwijnen en de verkiezing in het algemeen zoo te regelen dat de arbeiders hun beste mannen ook werkelijk als lid der beroepsraden kunnen zien verkozen.

Tegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

40.

De heeren Bos c. s. (vrijz.-dem.) stelt voor om aan vrouwen dan ten minsten het recht te geven tot het meedoen aan het kiezen deileden van de raden van beroep.

'k Ben er tegen zei Baron Michiels van Verduynen.

41.

De kosten die de uitvoering der Beroepswet (eene Rijkswet) dooide gemeentebesturen met zich brengt, legt men weder op de gemeenten. De Socialisten vragen stemming over dit artikel. Daar zij meenen dat de lasten der gemeenten (die toch reeds voor een groot deel in zulk een geldelijken nood verkeeren) niet mogen worden verzwaard , stemmen zij tegen artikel 25k der Beroepswet.

Onze vriend de Baron Michiels vond het verzwaren dier gemeentelasten minder en stemde voor (9 Sept. 1902).

42.

De socialisten stellen voor in de Beroepswet eene bepaling op te nemen met de strekking dat de Raden van Beroep of de Centrale Haad niet het recht zullen hebben bij het verhoor van personen de

Sluiten