Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51.

Bij de wijziging der gemeentewet stelt de heer Goeman Borgesius voor een artikel luidende dat bij latere wet zou worden geregeld welk deel het Rijk in de kosten van den Burgerlijken Stand zou betalen. (Het doel hiervan was om de gemeenten, die toch reeds zoo zwaar onder geldelijke lasten zitten tegemoet te komen. (15 Oct. 1903.

Tegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

52.

Bij het wetsontwerp betreffende den aanleg, het gebruik en de exploitatie van telegraaflijnen en telefonen stelt de heer Tydeman (oud-liberaal) voor om te bepalen dat als regel de aanleg en exploitatie van staatswege zal geschieden en alleen bij uitzondering concessies zullen worden gegeven aan partikulieren (20 Oct. 1903).

Neen, zei Michiels van Verduynen ik ben er tegen, ook zelfs tegen dit gematigde voorstel. De profijten van dergelijke exploitatie's moeten blijven vloeien in de zakken der maatschappelijk bevoorrechten.

53.

De socialisten stellen voor (21 Oct. 1903) geen concessies aan particulieren te verleetien, dan nadat o. a. de arbeidsvoorwaarden door den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd.

#'K mot er niks van hebben" zegt Baron Michiels van Verduynen, nee hoor 'k ben er tegen.

54.

De heer Talma (anti revolutionair) stelt dan maar voor alleen dan concessie te verleenen als door den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd alleen de loonen en de diensttijden der arbeiders, die bij den werkgever-concessionaris in dienst zijn.

»'t Is me nog te zwaar op mijn baronnen-maag", zei Michiels van Verduynen en weer klonk zijn: tegen.

55.

Bij de herziening van de wet op de belastbare opbrengst stellen de Socialisten voor een einde te maken aan den onrechtvaardigen toestand, dat kleine landbouwertjes, die dit bedrijf voor eigen gebruik uitoefenen over den vollen aanslag betalen. Zij willen dat dezen evenals de andere landbouwers gedeeltelijk worden vrijgesteld. (11 Nov. 1903).

Sluiten