Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde. Deze zijn de wapenen des lichts, welke wij moeten aandoen als wij bereid willen wezen om Hem te ontmoeten.

" Nu in den tijd van dit sterfelijke leven, waarin Uw Zoon Jezus Christus ons kwam bezoeken in diepe vernedering."

Let op het woord " Nu,"—niet morgen, maar nu, in dit ons dagelijksch leven dat tot een end zal komen wanneer wij sterven: dit leven hetwelk onze Heer Jezus Christus geleefd heeft toen Hij ons kwam bezoeken. Hij is nedergedaald uit den hemel om ons te bezoeken, en werd geboren te Bethlehem, niet in prachtig paleis en rijkdom, maar in diepe vernedering. Dit was Zijn eerste komst.

"Opdat wij, in den jongsten dag, als Hij in Zijne luistervolle majesteit zal wederkomen om te oordeelen beide de levenden en de dooden, mogen opstaan tot het onsterfelijke leven door Hem, Die met U en den Heiligen Geest leeft en regeert nu en in eeuwigheid. Amen."

Onze Heer is nu terug in Zijn hemelsche woonplaats. Nimmer zal Hij weder hier op aarde leven en lijden en sterven : Hij leeft en regeert nu en in eeuwigheid. Maar e'e'n dag, den jongsten dag, zal Hij wederom op aarde verschijnen, niet in diepe vernedering maar in Zijn luistervolle majesteit, als de Zoon van den Allerhoogsten God, met al Zijn heilige Engelen; en Hij zal dan komen niet om te verlossen maar om te oordeelen: om na te zien wie recht en wie kwaad gedaan hebben. De dooden zullen opstaan, en zullen met degenen, die nog op aarde levend zijn, hun vonnis hooren : diegenen, die in hun levenstijd getracht hebben de werken der duisternis af te leggen en de wapenen des lichts aan te doen, zullen opstaan tot het onsterfelijk leven, het oneindig heerlijk leven met Christus, waar de dood nimmermeer een Ingang zal krijgen, noch de gelukzaligheid ophouden.

Sluiten