Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover de Bisschoppen en Priesters moeten zorg dragen, en welke zij moeten uitdeelen aan het volk van Christus.

" Door de harten van de ongehoorzamen te brengen tot de wijsheid van de rechtvaardigen."

Wat S. Johannes de Dooper, de eerste bode of gezant van onzen Heer Jezus Christus, gedaan heeft, dat moeten de gezanten of Dienaars van onzen Heer nu doen,—namelijk, Zijn weg bereiden en recht maken, door de harten van degenen die aan God ongehoorzaam zijn, te brengen tot de wijsheid van degenen die Hem gehoorzamen. Daarom prediken zij, en roepen menschen tot bekeering, hunne zonden af te laten en God gehoorzaam te zijn. Indien menschen luisteren, dan maken zij zich bereid voor de tweede komst van Christus.

" Dat bij Uwe tweede komst om de wereld te oordeelen, wij bevonden mogen worden een welbehagelijk volk te zijn in Uwe oogen."

Onze Heer Jezus Christus zal wederkomen ten tweede maal om te oordeelen. Alzoo erkennen wij in de Geloofsbelijdenis, "Van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden." Het zal een doordringend oordeel wezen, want Hij zal ons oordeelen voor al wat wij denken en zeggen en doen. Ach, wie zal daarin bestaan? Als wij hier getracht hebben om recht te doen en Hem te gehoorzamen, dan zullen wij een welbehagelijk volk zijn in Zijne oogen, een volk dat Hij kan ontvangen en goedkeuren en met Zich opnemen ten hemel, alwaar Hij, God de Zoon, "met den Vader en den Heiligen Geest, een eenig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen."

Het Evangelie leert ons omtrent S. Johannes den Dooper. Johannes had Gods boodschap verkondigd,— dat men zich moest bekeeren en de werken der duisternis afleggen, en zich moest verbeteren en de wapenen des lichts aandoen. Dit heeft koning Herodes volstrekt

Sluiten