Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aangestaan: hij had het zevende Gebod gebroken, en Johannes heeft hem vermaand zich te bekeeren' Hij wilde niet, werd toornig, en heeft Johannes in de gevangenis geworpen. Daar in de gevangenis heeft Johannes tijding gekregen van Christus en Zijn wonderwerken. Johannes heeft geweten dat Jezus was de Christus de Zoon van God, Dien men 'zoo lang verwacht had, maar de discipelen van Johannes waren niet zeker daaromtrent; zoo heeft hij twee van hen gezonden om den Heer Jezus te gaan zien en Hem te vragen, " Zijt Gij de beloofde Christus de Zoon van God Die komen zou, of zal Hij iemand anders wezen ? " lot antwoord heeft onze Heer hen gewezen op de wonderwerken die zij Hem zagen doen. " De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatschen worden gereinigd, en de dooven hooren: de dooden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd." Als Jezus niet de Christus was, kon Hij niet zoodanige wonderwerken gedaan hebben. Dus werden de discipelen van Johannes overtuigd dat Jezus de Christus was. Toen zij weggegaan waren, heeft Jezus tot de scharen gesproken aangaande Johannes den Dooper. Hij had geleefd in de woestijn, en zij hadden uitgegaan in de woestijn om hem te zien. Aan wat was hij gelijk? aan "een riet dat van den wind ginds en weder bewogen wordt ? " Neen. Heeft hij ooit zijn zin veranderd : heeft hij één dag gezegd Bekeert u," en den anderen dag, "Laat maar staan' het komt met daarop aan?" Neen, hij was niet gelijk

w" U- ' h'J was 1'evers gelÜk een vasten eikenboom. Was hij met zachte kleeren bekleed: heeft hij gewoond in eens konings huis? Neen; hij heeft een zeer bedwongen,^ zelfverloochend leven geleefd. Hij was een profeet, één die had Gods boodschap af te leveren ■ ja, meer dan een profeet, want hij'heeft Christus /.elven gezien, welk voorrecht geen van de andere

Sluiten