Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heilige Communie geweest zijn, heeft God de oude Kersmisgave gegeven, Zijn lieven Zoon. Jezus Christus is tot ons, ja in ons, gekomen, brengende met Zich de gaven van vrede en welbehagen en liefde. Hij vraagt iets terug,—onze liefde, ons leven, onszelven. Kunnen wij Hem in de Heilige Communie ontvangen en dan koud en ongevoelig weggaan ? Ach neen. Zijn dienst is de ware vrijheid en onze hoogste gelukzaligheid : en de banden die ons aan Hem binden, zijn de banden der liefde. " Komt herwaarts tot Mij," zegt Hij " allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uwe zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is ligt. J

DE ZONDAG NA KERSDAG.

7''°v™its g'i kinderen zijt, zoo heeft God den Geest van Zijn • icoon uitgezonden in uwe harten, Die roept : Abba, Vader. Zoo aan, gij zijt met meer een dienstknecht maar een zoon : en indien

ZAJt' Z°° ook een erfgenaam van God door

v^hrestus —Galaten iv. 6, 7,

"En in Jezus Christus Zijn eengeboren Zoon, onzen Heer, Die ontvangen is van den Heiligen Geest geboren uit de Maagd Maria."

ben'■> den DooP " waarin ik het kind van God geworden

Ofschoon het Christelijke Jaar begint met den Advent is de Advent eigenlijk lievers een voorbereiding voor het begin, hetwelk is Kersmis. De Menschwording van

Sluiten