Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenschap houden met Christus, ja, Hem ontvangen in de Heilige Communie van Zijn Lichaam en Bloed.

Zelfzuchtige menschen houden goede dingen bij zichzelven: milddadige menschen deelen ze met anderen. Als wij onzelfzuchtig willen wezen gelijk de herders, dan moeten wij onze vleeschelijke lusten dooden, God danken voor de voorrechten die wij genieten door de komst van Christus in de wereld, en vlijtig wezen dezelve mede te deelen aan anderen die Hem nog niet kennen. Allen die hoorden wat de herders te zeggen hadden, hebben zich daarover verwonderd. Het is niet genoeg ons te verwonderen, wij moeten gaan tot den Heer, zoodat wij met Hem bekend worden en Hem tot onzen Zaligmaker nemen.

De Heilige Maria " bewaarde deze woorden alle te samen, overleggende die in haar hart." Zij wist dat haar Kindje de Zoon van God was: zij heeft onthouden wat de Engel Gabriel haar verkondigd had: zij heeft gemerkt op het wonderbare gezicht waarvan de herders haar verteld hadden : en zij heeft alles overlegd in haar hart. Wél had de oude profeet Maleachi gezegd: " Alsdan spreken die den Heer vreezen, een iegelijk tot zijn naaste : de Heer merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn Aangezicht geschreven, voor degenen die den Heer vreezen, en voor degenen die aan Zijn Naam gedenken."

De herders zijn teruggekeerd tot hunne schapen, hun gewone werk, het werk dat God hun gegeven had om te doen in dien levensstand waartoe Hij hen geroepen had. Maar wat blijdschap was nu in hun hart! met wat opgeruimdheid konden zij nu hun werk doen! want de gedachte was altoos d&lr: God is onze Vader, God is onze Zaligmaker ! Wat stof voor dankzegging ! Ja, houdt aan: prijst en verheerlijkt God voor Zijn welbehagen in de menschen.

Zoo moeten wij ons werk doen : wat het ook zij, gering

Sluiten