Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De profeet Micha had in ouden tijd geprofeteerd dat de Leidsman en Heerscher, "Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid," zou uit Bethlehem voortkomen. Daarom heeft Herodes de Wijzen naar Bethlehem gezonden, en hen geboden het Heilige Kind te zoeken, en, als zij Hem gevonden hadden, hem weder boodschap te brengen- "opdat," zoo zeide Herodes, "ik ook kome en Hem aanbidde." Dit heeft hij met geveinsdheid gezegd, want zijn plan was niet het Kind te aanbidden maar dood te maken.

Te dikwijls zijn wij gelijk Herodes: wij hebben de pracht en de ijdelheden van deze booze wereld en de zondige lusten van het vleesch zeer lief: en als de dienaars, van Christus op ons drukken dat wij die moeten verzaken en Christus tot onzen Koning nemen, worden wij ontroerd en houden niet van dien raad, en dooden de stem die van binnen spreek.

De Wijzen hebben het Heilige Kind gevonden te Bethlehem, niet langer in den stal maar in een huis met de Maagd Maria. Hoe groot was hunne dankbaarheid tot God Die hen geleid had, en hun blijdschap dat hunne lange reis niet te vergeefs was. Zij zijn nedergevallen op hunne knieën voor het Heilige Kind en hebben Hem aangebeden. Dit was recht, want Hij was God zoowel als Mensch, en wij moeten God aanbidden : recht ook dat zij op hunne knieën gegaan zijn,— zitten is niet een betamelijke manier van aanbidden : laat ons nooit zitten wanneer wij behooren te knielen. Zij hebben hun eerbewijs verder betoond door hun geschenken, welke zij meegebracht hadden : het best dat zij hadden om te geven, gouden wierook en mirre. Zoo moeten wij altoos aan God geven het best dat wij kunnen. Wanneer wij naar Kerk gaan voor de Godsdienst, behooren wij meestal te denken niet om wat wij uit God kunnen krijgen, niet om wat goeds wij voor onszelven kunnen ontvangen, maar om wat wij aan God kunnen

Sluiten