Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want zij " zeide tot de dienaars, Zoo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat." Ziet hier in de heilige Maria een voorbeeld voor ons. Het is niet altoos gemakkelijk Gods tijd af te wachten : wij gevoelen onzen nood, en wij worden ongeduldig als ons gebed niet dadelijk verhoord wordt. De heilige Maria heeft alles gaan bereiden en de dienaars bevel gegeven gereed te zijn : en dus, naar deel verricht hebbende, kon zij getroost Gods tijd afwachten. Zoo dan, " Wacht op den Heer en verbeidt Hem, en Hij zal het maken," " zoo wat Hij ulieden zal

zeggen, doet dat."

Zes water vaatjes, uit steen gemaakt, hebben daar tegen den muur gestaan, waarin de gasten konden hunne handen wasschen na den maaltijd. Jezus heeft de dienaars gezegd dat zij dezen moesten vol water maken. Zij hebben Hem ten uiterste gehoorzaamd, en dezelven tot boven toe vol gemaakt. Zoo wanneer wij gezegd worden iets te doen, laat ons het niet half doen en half onklaar laten, maar laat ons het volkomen doen, naar het beste van ons vermogen en kennis.

"Schept nu," zeide Jezus, "en draagt het tot den hofmeester." De hofmeester was des bruidegoms vriend, en zat aan het hoofd van de tafel. Als de hofmeester het geproefd had, vond hij dat het niet water was maar wijn, en beter wijn dan wat zij gehad hadden. Hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten bet," want zij hadden water geschept, en Jezus alleen had tot hen gesproken; zoo was het Jezus Die het water in wijn veranderd had. De hofmeester heeft dan den bruidegom geroepen en hem gevraagd, Hoe is dit? "Alle man zet eerst den goeden wijn op," en bij het einde van het feest wat zwakker is ; " maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard " Zoo is het met al Gods gaven. De wereld geeft eerst haar beste gaven totdat de menschen moe worden van hare pleizieren en vermaken, en nadertijd

Sluiten