Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden zij een walging. Christus geeft eerst de tranen van berouw, en naderhand Zijn beste gaven,—vergiffenis, vrede, gelukzaligheid, goede vrienden, de hoop des hemels,—welken altoos beter en beter worden hoe langer wij leven.

Dit was het eerste wonderwerk dat onze Heer Jezus Christus gedaan heeft: naderhand heeft Hij vele anderen gedaan. Door Zijn wonderwerken heeft Hij Zijn heerlijkheid als God de Almachtige geopenbaard en bekend gemaakt, " en Zijne discipelen geloofden in Hem" dat Hij God was; zooals S. Johannes op een ander plaats zegt: " Wij hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als van den eenniggeboren van den Vader."

Zal Jezus tot onze bruiloften komen? Ja, als wij Hem nooden, en als zij reine, heilige huwelijken zijn : Hij zal komen en ons Zijn zegen geven; want het heilige huwelijk "is een eerbare staat, . . . ons de verborgene vereeniging voorstellende die er bestaat tusschen Christus en Zijn Kerk "; en Christus heeft Zijn Kerk lief, en zal nooit van Haar gescheiden worden : en Zijn Kerk heeft Hem lief, en is Hem gehoorzaam in alles.

C. 146 ; E. 54; A. 49, 55, 143, 14S, 155, 190.

DE DERDE ZONDAG NA EPIFANIE.

" Uwe rechterhand heeft mij ondersteund ".—Psalm xviii. 35.

"Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk."

" Da.t het Hem behagen moge ons bij alle, zoowel geestelijke als lichamelijke, gevaren te beschermen en te redden."

Sluiten