Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vieren nog den Epifanietijd. Epifanie beteekent de openbaring, de bekend making, van Jezus Christus den Zoon van God Mensch geworden. Op het Feest van de Epifanie heeft Hij Zich bekend gemaakt aan de Wijzen van het verre gelegen Oostenland als een klein Kind. Op den eersten Zondag na Epifanie heeft Hij Zich bekend gemaakt aan de Joodsche Leeraars als een Jongetje. Op den tweeden Zondag na Epifanie heeft Hij Zich bekend gemaakt aan Zijn vrienden als God de Almachtige, Bestuurder van alle dingen. Nu van daag in het Evangelie lezen wij hoe dat Hij Zich bekend gemaakt heeft aan de menschen, Joden en niet Joden, als de groote Geneesheer.

In de Collect bidden wij : " Almachtige en eeuwige God, zie genadiglijk neder op onze zwakheden."

Zwakheid, onvolmaaktheid van lichaam en ziel, is het gevolg van den Val. Toen onze eerste voorouders Gods gebod overtreden hadden, is zonde in de wereld gekomen ; en van toen af is elk kind in zonde geboren; en zonde maakt dat de menschelijke natuur zwak en niet sterk is. Wij zijn in zonde geboren, en onze natuur is zwak voor hetgeen goed is. God weet hoe zwak wij zijn en Hij kan ons sterk maken ; daarom bidden wij Hem, " Zie genadiglijk neder op onze zwakheden, en strek in al onze gevaren en nooden Uwe rechterhand uit tot onze hulp en bescherming ; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Wij zeggen hier niet, " Laat toch niet het gevaar nader komen" : maar, "als het gevaar nader komt, strek Uwe rechterhand uit tot onze hulp en bescherming." Wanneer zijn wij in gevaar ? Wanneer de duivel ons verzoekt tot zonde, en wij genegen zijn naar hem te luisteren en te doen wat hij ons voorstelt. Dit gevaar heet in het Gebed des Heeren verzoeking; en dair bidden wij, " Leid ons niet in verzoeking "; en dit wordt verder uitgelegd in den Kerk-Katechismus : " Dat het Hem behagen moge

Sluiten