Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein vlek, spreidde zich over het geheele lichaam, en scheidde den mensch van zijn medegezellen : en de zonde begint met een klein vlek, een weinig hoogmoedigheid of kwaadheid welke gedurig toeneemt, als zij niet uitgeroeid wordt, totdat zij de ziel verderft en vernielt, en zij scheidt ons van de gemeenschap van het Lichaam van Christus ; de melaatschheid, even als zij genezen werd, heeft merken op het lichaam voor altoos gelaten : en de zonde laat haar merken, ofschoon zij vergeven is, en de verlorene onschuld kan nimmer teruggekregen worden. God alleen kon de melaatschheid genezen, en God alleen kan de kwaal van zonde genezen; maar dan moet gij u gedragen gelijk dezen melaatsche: gij moet nedervallen en God aanbidden, dan zal Hij Zijn rechterhand uitstrekken tot uwe hulp. Hij heeft dit alreeds meermalen gedaan. Hij heeft u bij uw Doop gereinigd van uw zonde, toen Zijn Priester u in zijn armen genomen had; gij hadt Hem toen niet zelf aangeroepen, maar uw peetouders hebben zoo gedaan in uw naam; nu moet gij zelf Hem aanroepen als gij wilt gereinigd worden. Jezus de Zoon van God had den armen melaatsche gereinigd, maar Hij heeft niet derhalve Zijn dienstknecht den Priester voorbij geloopen. Hij Zelf had het priesterambt ingesteld, en in Zijn Wet bevolen dat de gereinigde zou heengaan en zich vertoonen aan den Priester en het bepaalde offer offeren voor zijn reiniging, indien de Priester hem rein zou verklaren en toelaten terug te keeren naar zijn huis. Zoo is het nog in de Kerk van Christus. Wanneer wij berouw hebben, en onze zonden belijden, en God om vergiffenis gebeden hebben, dan verklaart de Priester ons rein, hij spreekt uit de Absolutie, de vergeving van zonde, over ons. En wij behooren dan, gelijk de melaatsche, een offer aan God te offeren; ten einde onze dankbaarheid te bewijzen : van ons geld, of, als dit ontbreekt, een of ander werk voor God. Laat ons niet gaan nederzitten, en meenen dat ons werk

Sluiten