Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en deze dingen doen opdat wij meer heilig en Hem gelijk mogen worden. En liefde voor onzen naaste, onze medemenschen. Als wij onzen naaste verachten die de Vasten niet houdt gelijk wij, dan zullen " al onze daden van geene waarde zijn"; want in plaats van ontslagen te worden van onze zonden, zullen wij daarbij voegen de groote zonde van hoogmoed. Wij hebben ons eigen werk te doen in de Vasten ; het raakt ons niet met andere menschen : " hij staat of hij valt zijnen eigen Heer."

" Geef ons Uwen Heiligen Geest, en stort in onze harten die uitnemende gave der liefde."

Daar de liefde zoo een uitnemende gave is, behooren wij dezelve graag te hebben. God de Heilige Geesi zal die gave aan allen geven die dezelve begeeren, want Hij is nedergedaald uit den hemel om aan de menschen saven te geven, en de beste van al Zijn gaven is de liefde. En die liefde zal God de Heilige Geest in onze harten storten in overvloed als wij die willen hebben. ^ " Dien waren band des vredes en van alle deugden." Liefde is een band want zij verbindt menschen tesamen. Wanneer wij twisten en ruzie maken, is het omdat'wij niet samenverbonden zijn door de liefde : die de liefde hebben, leven in vrede; die de liefde hebben, hebben God lief en houden Zijn Geboden ; die de liefde hebben, hebben alle deugden, spreken de waarheid, zijn zachtzinnig en nederig van hart, en volgen al wat goed

en rein en heilig is. TT i j a

" Zonder welke een iegelijk die leeft, voor U als dood gerekend wordt: verleen ons dit om Uws eenigen Zoons, Jezus Christus, wil. Amen."

Twee dingen maken ons voor God als dood: (i) gebrek aan liefde tot onzen naaste, en (2) onzen rug te keeren tot des Heeren Tafel. Wij kunnen geen liefde tot God hebben als wij het gebod verzuimen om Christus Lichaam en Bloed te genieten, want daardoor

Sluiten