Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'heeft Hij niet wedergescholden" : Hij was vol liefde zelfs voor Zijn vijanden. Verder, zij hebben Hem gegeeseld, dat is, geslagen met latten, en eindelijk op het Kruis gedood. Meer konden zij niet doen ; zij konden Hem niet in het graf houden : ten derden dage is Hij wederopgestaan. Al dit heeft onze Heer Zijn discipelen vooruit gezegd, dat het zou gebeuren. Hij wist dat het aan komen was, nogtans wilde Hij niet Zijn Engelen bijroepen om Hem te redden, want Hij was zoo vol liefde voor ons menschen. De Apostelen waren ook vol liefde, en konden niet gelooven dat eenige menschen zoo boosaardig zouden wezen dat zij hun lieven Heer zouden mishandelen en dood maken.

Terwijl onze Heer bezig was Zijn eigen lijden en smarten te verhalen, was Hij niet onachtzaam op anderen. Een blinde man zat aan den weg te bedelen. Hij kon niet zien om te werken; en wanneer menschen niet kunnen zien, is hun gehoor dikwijls zeer scherp. Hij hoorde het gedruis van vele menschen loopen, en meende dat zij iemand achterna volgden. Iemand is bij hem stilgestaan, en hij heeft gevraagd wat het alles beteekende. De man heeft hem gezegd dat het Jezus de Nazarener was Die voorbijging. Hij heeft niet hooger van onzen Heer gedacht dan als Jezus de Nazarener, maar de blinde man heeft beter van Hem gedacht, want hij heeft uitgeroepen, " Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner " : hij erkende Hem als den Christus, geboren uit het geslacht van David, veel meer dan een gewone man, en dus in staat om hem te helpen. Sommigen van de menschen " bestraften hem opdat hij zwijgen zou. Zij hadden geen liefde; zij waren zelfzuchtig, en stelden geen belang in zijn herstelling. Maar de blinde man " riep zooveel te meer." Laat ons ook niet luisteren naar menschen die trachten ons zoo ver te brengen dat wij onze gebeden moeten opgeven, maar laat dien tegenspoed ons lievers daartoe versterken.

Sluiten