Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen : het bemoedigt ons dezelfde goede dingen te doen die zij doen. Deze menschen hadden vooreerst geen liefde; zij stelden geen belang in de genezing van den blinde. Maar het voorbeeld van onzes Heeren liefde voor dien man, en des armen mans liefde voor den Heer, hebben de liefde ook in hen opgewekt.

Onze Zaligmaker heeft ons ook gered van een duistere blindheid; de duisternis van zonde en ongeloof. Hij is "een licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, in de duisternis niet blijve." Laat ons dan, gelijk den' blinden man, Hem volgen en Gode verheerlijken voor Zijn " onuitsprekelijke gave."

C. 16 ; E. 138, 141 ; L. 190 A. 59, 158, 186, 214.

ASCH-WOENSDAG.

" Zou Ik eenigszins lust hebben aan den dood des goddeloozen? spreekt de Heere IIeere : is het niet, als hij zich bekeert van zijne wegen, dat hij leve ? "—Ezechiel xviii. 23.

" Vooreerst, dat ik den duivel en al zijne werken, de pracht en ijdelheden van deze booze wereld, en al de zondige lusten van het vleesch zoude verzaken."

Van daag is Asch-Woensdag, de eerste dag in de Vasten van veertig dagen. Het doeleinde van dezen heiligen tijd is alle menschen tot bekeering en dooding van zonde te roepen, tot voorbereiding voor onzes Heeren Lijden. Het wordt genaamd Asch-Woensdag omdat de vroege Christenen asch op hunne hoofden gestrooid hebben om hen indachtig te maken van hunne sterfelijkheid, en zich vernederd hebben door te liggen in zakken en asch,

Sluiten