Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwek in ons nieuwe en verslagene harten." Tot dezulken keert Zich de Heer met welgevallen. " Want alzoo zegt de Hooge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam Heilig is : Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden." Als wij dit hart en zin bezitten, zullen wij in staat zijn " oprechtiglijk onze zonden te beweenen en onze ellendigheid te belijden." Salomo waarschuwt ons, " Die zijne overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn ; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen." Zelfonderzoek, berouw, belijdenis van zonde, met "doel tot verbetering van leven,—dit wordt van ons vereischt; dan kunnen wij verzekerd zijn dat wij " van den God van alle genade volkomene kwijtschelding en vergiffenis zullen verwerven ; door Jezus Christus onzen Heer." Hem " geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door Zijn Naam."

In den Zendbrief roept ons de profeet Joel toe om ons berouw te toonen door uiterlijke teekenen van bekeering, namelijk, "met vasten en met geween en met rouwklage." Doch dezen moeten de ware uitspraak van een gebroken hart zijn. " Scheurt uw hart en niet uwe kleederen." En God bemoedigt ons in dit werk door de verklaring van Zijn barmhartigheid en goedertierenheid. " Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet, maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en welcte Zijn gansche grimmigheid niet op. En Hij dacht dat zij vleesch waren: een wind die henengaat en niet wederkeert."

In het Evangelie legt onze H eer op ons de verplichting om te vasten. Hij waarschuwt ons van sommige zonden dat zij niet uit ons zullen varen anders " dan door bidden en vasten." Vasten beteekent geheel zonder

Sluiten