Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overdadigheid. Als dezen gedaan worden, niet met het oogmerk om van de menschen gezien te worden maar opdat alles, wat wij doen, Gode moge welbehagelijk zijn, dan zullen dezelven grootelijks tot heil van onze zielen strekken. " Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."

D. 338 ; E. 339 ; A. 6i, 63, 64, 71, 72, 75, 225, 326.

DE EERSTE ZONDAG IN DE VASTEN.

" Wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden."—S. Jakobus iv. 7.

" Vooreerst, dat ik den duivel en al zijne werken, de pracht en de ijdelheden van deze booze wereld, en al de zondige lusten van het vleesch, zoude verzaken."

Wij zijn de Vasten begonnen. De Vasten duurt van Asch-Woensdag af tot den Avond vóór het Paaschfeest, uitgesloten de Zondagen welke zijn niet Vasten- maar Feest-dagen, omdat onze Heer op Zondag wederopgestaan is uit de dooden. De Kerk heeft veertig dagen voor de Vasten bepaald, omdat onze Heer veertig dagen gevast heeft.

Om de leer van de Kerk te verstaan omtrent de Vasten, moeten wij in gedachtenis houden onze roeping als krijgsknechten of soldaten, leden van een strijdende Kerk, ingeschreven bij onzen Doop, ten volle gewapend bij onze Bevestiging, verbonden om den goeden strijd te strijden tot het einde van ons leven. Bij de Vasten wordt de geheele krijgsmacht, de geheele Katholieke Kerk, opgeroepen om op komando uit te gaan tegen

Sluiten