Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest, zoodat wanneer de Heilige Geest ons iets voorstelt om te doen, wij niet traag maar bereidwillig mogen wezen hetzelve meteens te doen. Hij wekt ons op tot gerechtigheid, dat is^ onzen plicht te doen jegens onzen naaste, en tot ware heiligheid, dat is, onzen plicht te doen jegens God. Onze lichamen trachten dikwijls ons te verhinderen dat wij deze plichten niet doen. Als wij gehoor geven aan onze lichamen, zeggen wij maar al te ligt, Het is van daag te koud of te warm naar Kerk te gaan : of, Het raakt mij niet met andere menschen, zoo lang ik mijn eigen zin kan begaan. De Vastenweken zijn de bijzondere tijd waarin wij moeten ernstig trachten baas te worden over onze luie eigenzinnige lichamen. Elk overwinning welke wij over het vleesch behalen, elkmaal dat wij den Geest gehoorzamen, is "tot eer en heerlijkheid " van onzen Heer Jezus Christus, Die ons geleerd en geholpen heeft dat te doen, Hij "'Die met den Vader en den Heiligen Geest, een eenig God' leeft en regeert in eeuwigheid."

Het Evangelie verhaalt ons de Verzoeking van onzen Heer. Terstond nadat onze Heer door S. Johannes den Dooper gedoopt werd in de rivier de Jordaan, en de Heilige Geest op Hem gedaald was in zichtbare gedaante als een duif, " werd Hij van den Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van den duivel." De duivel is Zijn groote vijand, en wilde Hem tot zonde verleiden, maar heeft niet daarin geslaagd. VV ij zijn gedoopt geweest in geheiligd water in den Doopt' en hebben toen den Heiligen Geest ontvangen en werden ingeschreven als soldaten van het Kruis tegen den duivel De duivel verzoekt ons tot zonde, maar wij hebben beloofd hem te verzaken, en de Heilige Geest maakt ons sterk genoeg om dit te doen.

Veertig dagen en veertig nachten heeft onze Heer gevast, dat is, zonder kost gebleven, eer de verzoeker tot Hem gekomen is. Zijn vasten was een voorbereiding voor den

Sluiten