Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Schrift aan te halen, doch met list, want hij laat voorname woorden uit. Psalm xci. zegt: " God zal Zijne Engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uwe wegen; zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uwen voet aan geen steen stoot." De duivel laat uit, " Dat zij u bewaren in al uwe wegen." Onze Heer had weder Zijn antwoord klaar : " Het is geschreven, Gij zult den Heer uwen God niet verzoeken."

De duivel gebruikt dezelfde verzoeking met ons. Hij wil dat wij onnoodig ons gaan stellen in gevaar en in het pad van oorzaken tot zonde, en zien hoe ver wij kunnen gaan zonder te vallen, en dat wij ons ophouden met slechte makkers en grove gezelschap : en hij maakt ons wijs dat er zal niets daarvan komen. Onze Heer heeft ons gewaarschuwd dat zoodanige trotsche handeling is God te verzoeken en is verboden. Gods Engelen zullen ons bewaren zoolang wij op den weg wandelen : als wij moedwillig afkeeren, verlaten wij hunne bewaring, en laten los de hand die alleen ons veilig kan leiden. Laat niemand denken dat hij kan slecht leven en zalig sterven.

Een derde maal werd de duivel toegelaten onzen Heer te verzoeken. De eerste verzoeking was door het lichaam, Gods liefde en zorg te betwijfelen: de tweede verzoeking was door den zin, Gods barmhartigheid te tarten door vermetelheid : de derde verzoeking was door de ziel, God af de staan voor de wereld en de pracht en de ijdelheden welke daaruit te krijgen zijn. Toen de duivel zag dat onze Heer niets zeide aangaande of Hij de Zoon van God was, heeft hij gemeend dat onze Heer enkel Mensch was, en heeft Hem aangedrongen neder te vallen en hem aan te bidden voor al wat hij Hem in de wereld kon geven.

I oen zeide Jezus tot hem, Ga weg, Satan; want er is geschreven, Den Heer uwen God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen."

Sluiten