Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nu dit wonderwerk. Geen verder teeken zou hen overtuigen, daarom heeft de Heer door een treffende gelijkenis hun hunnen toestand getoond, zoodat zij zichzelven konden zien, als zij wilden, zooals zij inderdaad waren, en tot bekeering gebracht worden. Bij voorbeeld : als sommigen van eens konings onderdanen den vijand zouden helpen, of als een deel van een huisgezin zou ruzie maken met de anderen, zouden zij in moeilijkheid raken en nooit vorentoe komen. " Als een sterke, gewapende/' dat is, de duivel, " zijn hof," dat is, des menschen hart waarin hij toegelaten is, ' bewaart, zoo is al wat hij heeft in vrede," gerust: in plaats dat de mensch strijdt tegen den duivel, laat hij hem zijn zin met hem begaan, en wordt door hem ondergehouden. De Heere Jezus Christus is sterker dan de duivel; Hij heeft hem meermalen overwonnen en weggedreven. Hij zal het nogmaal doen, als dit onze "hartelijke begeerte" is, en wij Hem aanroepen. Hij zal den duivel uit onze harten werpen, en ons teruggeven dat waarvan de duivel ons beroofd heeft,—geluk, kracht, een goed geweten, enz.

Laat ons de waarschuwing ter harte nemen. " Wie niet met Christus is," aan Zijn kant, werkende voor Hem, " die is tegen Hem," aan des duivels kant, vernielende het werk van Christus. Aan welken kant zijt gij?

En laat ons nooit vergeten dat de duivel is niet tevreden uitgeworpen te zijn. Hij zal probeeren weder in onze harten in te komen. Hij zal ons dezelfde oude zonden voorstellen, welke wij gemeend hadden dat wij die overwonnen en kwijtgeraakt hadden. Daarom " Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt" : want als onze harten ledig zijn en niet ingenomen door den Heiligen Geest, Dien wij moesten daarin verwelkomd hebben, zoodat er kon geen plaats wezen voor den duivel, dan zal de oude duivel niet bloot alleen weder

Sluiten