Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijzers en leeraars; door haat en nijd op anderen, onreine gedachten, oneerlijkheid, kwaadspreken, leugens, gierigheid, afgunstigheid, enz. En al onze booze werken verdienen rechtvaardig straf. En God straft ons door ziekte, pijn, moeilijkheid, enz., en veel minder dan wij eigenlijk verdienen, om ons beter te m£tken.

" Door de vertroosting van Uwe genade ontfermend mogen worden opgebeurd; door onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Amen."

God vertroost de nederigen en geeft hun genade. " Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat. Zijne barmhartigheden geen einde hebben." Bij de belijdenis van onze onwaardigheid, laten wij voegen het besluit om ons te verbeteren: wij moeten vruchten voortbrengen der bekeering waardig; zoo kunnen wij hoop hebben dat wij vertroost en opgebeurd zullen worden, door Jezus Christus en Zijn genoegdoening voor de zonden van de geheele wereld.

Het Evangelie verhaalt ons het wonderwerk van het voeden van vijf duizend menschen met vijf garstenbrooden en twee vischjes. Het Pascha was nabij, en deze menschen waren op reis naar Jeruzalem om het Feest te vieren. Zij hadden gezien den melaatsche dien onze Heer gereinigd had, en het kind van den hoveling dien Hij gezond gemaakt had : daarom, toen zij gehoord hadden waar onze Heer was, " zijn zij Hem te voet gevolgd uit de steden." Hij had gemeend een tijdje met Zijn discipelen alleen te rusten, en is tot dat einde met hen vertrokken in een woeste plaats in de omstreek van Bethsaida. En Jezus ziende de schare " werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben ; en Hij begon hen vele dingen te leeren." Wij kunnen hun gedrag en onzes Heeren ontferming met voordeel op onszelven passen, als wij belang stellen in meer te leeren van Christus, en daartoe in het verborgen gaan om aan

Sluiten