Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijn, en zegent dezelven in den Naam van Christus ; dan is Christus Zelf tegenwoordig, en geeft Zichzelven aan Zijn geloovig volk door middel van het Brood en Wijn in de Heilige Communie, tot versterking en verkwikking van onze zielen. Zoo worden de zielen van de geloovigen verzadigd, want zij zijn vervuld met alle zegenings, als zij het Brood des Levens ontvangen hebben.

Leert dan dat Christus wacht om Zijn almogendheid te betoonen, (i) totdat de menschen inderdaad hongerig worden, en hunne behoefte aan spijs gevoelen : (2) totdat Hij Zijn discipelen wijst de zwakheid van hun geloof, en hunne onbekwaamheid om de behoefte te voldoen. Zoolang de brooden in de handen van den eigenaar waren, konden zij de menigte niet verzadigen, want " wat zijn dezen onder zoo velen ? " maar zoodra Hij de brooden in Zijn handen genomen hadden, waren zij voldoende voor allen. Alzoo ook, al onze werken, die o-edaan worden in onze eigen kracht, zijn weinig, zwak, en onvoldoende : maar als onze Heer die opneemt in Zijn handen, en wij die doen in Zijn kracht, worden zij goed en welbehagelijk in de oogen van onzen hemelschen Vader. En gelijk Christus de schare gevoed heeft door de bediening van Zijne discipelen, zoo doet Hij nog : Hij handelt met onze geestelijke behoeften dooide bestemde middelen van genade, welken Hijzelf heeft ingesteld. Laat ons toezien dat wij niet door hoogmoed of onverschilligheid deze middelen nalaten, en dus ledig gaan terwijl een overvloedig voorraad ons aangeboden wordt. Nog is het dezelfde Christus Die zegent en vertrouwt aan de handen van Zijn Dienaars het Sacrament dat zij moeten uitdeelen aan Zijn volk. Nog is het Hij Die zegent : en het brood der aarde wordt het Brood des Levens, en de wijn der aarde dat Bloed dat vergoten is ter vergiffenis van zonde. Nog is het Hij Die in de Heilige Communie de ziel van de geloovige verzadigt, die blijft in Hem en Hij in haar, die leeft met

Sluiten