Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem door geloof, door hoop op Zijne beloften, door een ware en oprechte liefde tot Hem als Zaligmaker.

C. 136 ; E. 133, 134 ; A. 195, 196, 199, 204, 212, 232, 243, 358, 326.

DE VIJFDE ZONDAG IN DE VASTEN.

" Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft."—1 Timotheus vi. 13.

" Die geleden heeft onder Pontius Pilatus."

"Ten tweede, leer ik gelooven in God den Zoon, Die mij en het geheele menschdom verlost heeft."

De vijfde Zondag in de Vasten heet ook Passie- of Lijdens-Zondag: want van dezen dag af wordt ons voorgedragen het laatste Lijden van onzen Heer. Daaromtrent bidden wij in de Litanie: "Door Uwen Zielsangst en Uw bloedig Zweet; door Uw Kruis en Lijden; Verlos ons, o Heer " : en in de Geloofsbelijdenis bekennen wij, " Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist." Laat ons toch nooit vergeten dat Hij geleden heeft voor onze zonden : het is alles voor ons geschied. Aanstaande week wordt eigenlijk opgenomen met de gedachtenisviering van Zijn lijden, en heet derhalve Heilige of Stille Week: en de Vrijdag daarin, Goede Vrijdag, is de dag van Zijn kruisiging. Deze week beginnen wij te leeren van Zijn lijden; daarom heet deze Zondag Lijdens Zondag.

Onder de Joodsche Wet werden alle leden van de Kerk genoodzaakt, veertien dagen vóór het Pascha, zich te bereiden voor het Feest. De Paaschfeest-lammeren

Sluiten