Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden tot den Hoogepriester gebracht, om door hem onderzocht te worden of zij zonder vlek waren, en om verzegeld te worden als geschikt voor het slachtoffer. Alzoo van daag, veertien dagen vóór het Christen Pascha, worden wij geroepen om ons te bereiden om het Feest te houden. Wij werden eens verzegeld als geschikt voor de Heilige Bevestiging en de Heilige Communie; wij moeten ons onderzoeken vóór Pascha, om te zien of wij geschikt zijn het Feest te houden.

In de Collect bidden wij: "Wij smeeken U, almachtige God, zie genadig neder op Uw volk."

Alle gedoopten zijn Gods volk: en wij roepen Hem aan, dat Hij genadig op ons wil nederzien : dat is, dat Hij wil letten op wat wij noodig hebben, en dat Hij niet wil toelaten dat iets ons beschadigt.

" Opdat hetzelve, door Uwe groote goedertierenheid, immermeer geleid en bewaard worde beide naar lichaam en ziel; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Onze lichamen en zielen hebben noodig bewaard te worden tegen zonde. Onze zielen zondigen wanneer zij naar den duivel luisteren, en hoogmoedig worden en toornig en listig. En onze lichamen zondigen wanneer zij lui zijn en gulzig en onrein. Daarom smeeken wij God dat Hij ze wil bewaren, veilig houden; en verder, dat Hij ze wil leiden op den rechten weg, den weg van Zijn geboden.

Wij zijn Gods volk geworden bij onzen Doop: wij werden toen ingelijfd in Christus en met Hem vereenigd, en alzoo leden van Christus gemaakt. Hij is gestorven om ons te verlossen van de macht van zonde. Ware het niet voor onzen Heer Jezus Christus, wij zouden niet nu Gods volk zijn, noch hoop hebben op verlossing : daarom bidden wij dat wij door Hem " immermeer geleid en bewaard mogen worden beide naar lichaam en ziel" : en in de Avondmaalsdienst, " dat onze

Sluiten