Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij gevlucht van de steenen, en de zondaars aan henzelven gelaten. Wee die harten van steen, van welken God nog vlucht, en ze laat tot het bestuur van den duivel!

D. 76, 77; Z. 83; A. 87, 91, 92, 140, 69, 326.

DE LAATSTE ZONDAG VOOR PASCHEN.

" Hierin is de liefde, nieL dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot eene verzoening voor onze zonden."—I Johannes iv. 10.

Hij heeft geleden "onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven, en begraven; nedergedaald ter helle."

Deze Zondag wordt ook Palm Zondag geheeten, omdat de menschen palmtakken gestrooid hebben vóór onzen Heer op den weg naar Jeruzalem, toen Hij daarheen gereden heeft op een ezel. Anderen hebben hunne kleeren of mantels gespreid vóór Hem. Allen hebben uitgeroepen, " Hosanna, gezegend is de Koning die daar komt." Zij waren zóó verblijd, en meenden dat Hij als aardsche Koning zou nu regeeren over hun land en volk. Spoedig hebben zij hun zin veranderd toen zij vonden dat dit niet Zijn bedoeling was. Op Zondag hebben zij uitgeroepen, " Gezegend is de Koning" : op Vrijdag, " Kruis Hem, wij hebben geen Koning dan den Keizer." Onze Heer had geen welgevallen in deze Hosannas : neen, " als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar "; want Hij wist dat deze Hosannas niet van

Sluiten