Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graven te worden met Christus, Zijn voorbeeld te volgen, Hem gelijk te worden in Zijn dood, begrafenis, en opstanding, en voorzichtig te wandelen op het pad van deugd en heiligheid. Het is geen nut de poort binnen te gaan en dan neder te zitten. Wij moeten de begeerte hebben om aan de zonde te sterven en voor God te leven; en de Heilige Geest, Die ons gegeven werd bij onzen Doop, zal ons helpen zoodanige begeerten tot uitvoer te brengen. Want Gods genade is ons " voorkomende," zij gaat vooruit, maakt recht den weg, en wenkt ons na te volgen ; zij is ook " voortdurende," altijd bij de hand wanneer wij haar noodig hebben. Hoe kunnen wij God genoeg danken voor Zijn goedheid ! Elk goede begeerte komt in onze harten door Gods genade: elk goede daad, welke is de uitvoering van de goede begeerte, wordt ons mogelijk door Gods genade. En al die genade is ons verworven door Jezus Christus, Die eenmaal is gestorven, en nu leeft en regeert in eeuwigheid.

Vroeg in den morgenstond van Paaschdag brengt de liefde Maria Magdalena en andere vrouwen naar het graf met specerijen om die op des Heeren Lichaam te leggen- Op den Sabbat, den Zaterdag, hadden zij gerust volgens het vierde Gebod. Op den Zondag ochtend " zeer vroeg, als het nog duister was," zijn deze vrouwen naar het graf gekomen. Maar waar waren de Apostelen ?

De bewijzen van de Opstanding van onzen Heer Jezus Christus zijn overvloedig, want Hij is door vele getuigen gezien; maar de eersten die het voorrecht hadden Hem te groeten en met Hem te spreken, waren niet de Apostelen die met Hem waren van het begin van Zijn openbare bediening, maar deze vrouwen wier liefde haar gedrongen heeft vroeg naar het graf te gaan. Alzoo " heeft God het zwakke van de wereld uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele van de wereld en het verachte heeft God

Sluiten