Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitverkoren, en hetgeen niet is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zou maken; opdat geen vleesch zou roemen vóór Hem."

Maria Magdalena is eerst bij de plaats aangekomen. Zij had veel lief, en de liefde gaf vlugheid aan hare voeten. Evenzoo nu, degenen die den Heer liefhebben, zijn verblijd vroeg op te staan, voornaamlijk op Paaschfeest, om hun Heer bij het Altaar te ontmoeten, en met Hem feest te houden. Toen Maria nabij gekomen was, kon zij zien dat de steen van de deur weggenomen was. Het graf van onzen Heer was niet in den grond gemaakt, maar was een kelder uit de rots in de zij van den berg uitgehouwen, en voor den ingang was een groote zware steen gerold door Jozef van Arimathea en Nikodemus. De vrouwen wisten dat zij niet sterk genoeg waren om den steen weg te rollen, maar evenwel zijn zij naar het graf gekomen. Als wij e'én of ander goede werk te doen hebben, laat ons niet zeggen, " Het helpt niet dat ik probeer, want ik ben niet in staat om dit te doen." Laat ons het maar aanvatten, en God zal ons helpen. Zoo heeft een Engel den steen weggerold, opdat de vrouwen konden ingaan : niet, opdat de Heer kon uitkomen ; Hij had dat niet van noode : Hij kon uit het toegemaakte graf komen, evenals Hij door de geslotene deuren kon gaan.

Toen Maria Magdalena zag dat het graf open was, meende zij dat iemand het Lichaam des Heeren gestolen had, en zij liep en ging Petrus en Johannes roepen. Petrus was nu in groote droefheid, want hij had zijn Heer verloochend, en hij meende dat de Heer nu dood was en dat hij nu niet vergeven zou worden. Johannes was zoo vol liefde, en de heilige Moeder Maria was met hem, zoo is Petrus waarschijnlijk tot hen gegaan om troost.

Op het woord van Maria Magdalena, zijn beide Apostelen hard geloopen naar het graf. Daar zien zij

Sluiten