Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verleden Zondag was Paaschfeest, de Dag van des Heeren wederopstanding uit de dooden, de grootste feestdag in het jaar. Paaschfeest-tijd duurt veertig dagen, en eindigt met het groote Feest van de Hemelvaart ; want onze Heer is veertig dagen op aarde gebleven na Zijn Opstanding, en daarna is Hij opgevaren ten Hemel. Gedurende deze groote veertig dagen heeft Hij Zijn Apostelen onderwezen aangaande Zijn Koningrijk, dat is, Zijn Kerk; en heeft hen onderricht hoe zij dezelve moesten besturen en regeeren, en heeft hun volmacht gegeven als Bestuurders van Zijn Kerk.

"V an daag is de eerste Zondag na Paaschfeest, en was in de vroege Kerk een voorname dag voor het doopen van Kandidaten, die door een lange voorbereiding onderricht waren in het geloof en wandel van een waren Christen.

In de Collect bidden wij: " Almachtige Vader, Die Uwen eenigen Zoon hebt gegeven opdat Hij zou sterven om onze zonden, en wederopstaan om onze rechtvaardigmaking."

God de Vader heeft Zijn Zoon gegeven, omdat Hij de wereld zoo liefgehad heeft, "opdat Hij zou sterven om onze zonden." Als de mensch niet gezondigd had, dan was het niet noodig geweest dat Gods Zoon zou sterven. God haat de zonde: en wij moeten ook de zonde haten. Als wij de zonde haten en opgeven, dan zal God ons vergeven, omdat Zijn Zoon gestorven is om onze zonden. "Hij is eene verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de geheele wereld." Zijn dood heeft verzoening teweeg gebracht voor de zonden die voorbij zijn, en voor de zonden die nog toekomstig zijn. Het bewijs daarvan is dat de Vader Hem opgewekt heeft " om onze rechtvaardigmaking," dat is, opdat wij rechtvaardig en goed mogen worden. Na de vergeving van onze zonden, hebben

Sluiten