Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had Zijn Zoon onzen Heer op aarde gezonden om het menschdom te behouden. God de Zoon zendt Zijn Apostelen,—zoo zijn zij niet van zichzelven uitgegaan,— gelijkerwijs Hij Zelf gezonden werd, dat is, met hetzelfde doeleinde, namelijk, om het menschdom te behouden. Gods plan is " alles tot één te vergaderen in Christus," dat is, alle menschen te brengen in die één Heilige Katholieke Kerk welke Hij gesticht heeft, opdat zij mogen behouden worden. Door den Heiligen Doop worden menschen in die Kerk opgenomen, en in een staat van zaligheid geplaatst; en in dezen veiligen staat kunnen zij blijven tot het einde van hun leven, door de hulp van Gods genade, mits dat zij om die genade willen vragen, en die genade willen gebruiken. Zichtbare verzekerings hebben wij dat wij Gods genade wezenlijk ontvangen hebben : bij voorbeeld, den Heiligen Doop, wanneer de Heilige Geest ons eerst gegeven wordt : de Heilige Bevestiging of Oplegging der handen van den Bisschop, wanneer de zevenvoudige gaven van den Heiligen Geest ons worden toegekend : de Heilige Communie, wanneer het Lichaam en Bloed van Christus onze zielen versterkt en verkwikt. Onze Heer Jezus Christus werd door Zijn Vader gezonden om aldus de menschen te behouden, en gelijkerwijs zendt Hij Zijn Apostelen.

De Apostelen konden dit groot werk niet doen zonder goddelijke hulp; daarom heeft onze Heer hun den Heiligen Geest gegeven. Hij heeft op hen geblazen en tot hen gezegd, " Ontvangt den Heiligen Geest; z09 gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven ; zoo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden." Aldus werden de Apostelen aangesteld en volmacht gegeven Bestuurders van de Kerk te zijn, de Sacramenten te bedienen, en alle menschen te onderwijzen. Niemand zou durven voorgeven dat hij zoodanige macht had, ware het niet dat onze Heer duidelijk

k

Sluiten