Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uwen eenigen Zoon gegeven hebt, opdat Hij ons zoowel een Slachtoffer voor de zonde als een Voorbeeld van een godvruchtig leven zijn zou."

God gaf Zijn Zoon toen Hij Hem op aarde zond; toen heeft God de Zoon ons vleesch op Zich genomen, werd geboren op Kerstmisdag, en heeft onder ons gewoond. God heeft Zijn eenigen Zoon gegeven uit liefde voor ons: vooreerst, " opdat Hij ons een Slachtoffer voor de zonde " zou zijn. Wij doen zonde wanneer wij Gods geboden overtreden, met gedachte, woord, of daad. En onze Heer heeft Zijn eigen leven aan God opgeofferd aan het Kruis, en de straf voor zonde, namelijk, den dood, ondergaan op Goeden Vrijdag. Hij Zelf had geen zonde gedaan en kon geen zonde doen; maar voor de zonden van alle menschen is Hij een Slachtoffer geworden, en gestorven. Dat Slachtoffer is aan het Kruis volbracht, en door den Vader aangenomen,—getuige de Opstanding,—en is voorgesteld in den Hemel bij de Hemelvaart.

God heeft Zijn eenigen Zoon gegeven uit liefde voor ons: ten tweede, "opdat Hij ons een Voorbeeld van een godvruchtig leven zijn zou." De bedoeling van een voorbeeld is onze navolging. Als een kind leert te schrijven, niet alleen zegt hem de onderwijzer hoe hij de letters moet maken, maar schrijft hem een voorbeeld voor. En het kind ziet op het voorbeeld, en tracht het na te volgen. Het wordt van ons vereischt dat wij moeten leeren een godvruchtig leven te leiden, een leven naar God. Alleen God de Zoon kan ons een voorbeeld geven van zulk een leven. Wij zien op Zijn leven, en dan trachten wij het na te volgen. En door Gods genade kunnen wij ons leven eenigszins naar het Zijne maken, als wij ernstig probeeren, als wij om Gods genade vragen en dezelve gebruiken.

" Geef ons de genade, dat wij altijd die onwaardeerbare weldaad met innige dankbaarheid mogen erkennen,

Sluiten