Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vieren nog den Paaschfeest-tijd. Onze Heer is veertig dagen op aarde gebleven tusschen Zijn Opstanding en Hemelvaart. Gedurende dezen tijd heeft onze Heer veel met Zijn Apostelen gesproken aangaande Zijn Koningrijk de Kerk. Hij heeft Zijn Apostelen bevolen al de volken te onderwijzen, " dezelve doopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." Door den Heiligen Doop worden menschen opgenomen in de Kerk, en worden lidmaten van Christus. De Apostelen zijn langgeleden gestorven, en in hun plaats leeren en doopen Bisschoppen, Priesters, en Diakenen. De Apostelen hebben de eerste Bisschoppen geordineerd en uitgezonden; en dezen hebben anderen geordineerd en uitgezonden tot op dezen dag. Zoo worden mannen nog uitgezonden om te onderwijzen en te doopen : maar in de Katholieke Kerk gaan zij niet voort, tenzij zij geordineerd en gezonden worden door een Bisschop.

Het groote doeleinde van de Menschwording van God den Zoon was niet slechts om menschen te behouden, maar om een Koningrijk op te richten waarin zij zouden behouden worden. Hiervan worden wij indachtig gemaakt in de Zendbrieven en Evangeliën van de Kerk gedurende deze groote veertig dagen. In het Evangelie voor den eersten Zondag na Paschen hebben wij de aanstelling en inzegening van de eerste Bestuurders van dit Koningrijk de Kerk, en de voorwaarden op welke zij leden zouden aannemen of verwijzen, en de macht om vergiftenis over hen uit te spreken. In het Evangelie voor den tweeden Zondag, hebben wij de eenheid van het Koningrijk, de één kudde ; en van daag worden de Bestuurders van het Koningrijk getroost met de belofte van de geestelijke tegenwoordigheid van Christus in de instellings van Zijn Kerk, in plaats van Zijn zichtbare tegenwoordigheid die van hen zou weggenomen worden. En gelijk wij in de Evangeliën geleerd

Sluiten