Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefhebben wat Gij beveelt, en verlangen naar hetgeen Gij belooft."

God beveelt dat wij onzen plicht zouden doen jegens God en jegens onzen naaste. Als wij verlangen dien te doen, zullen wij hem gemakkelijk bevinden: daarom vragen wij God dat Hij aan ons wil verleenen dat wij mogen liefhebben wat Hij beveelt. En in plaats dat wij onze ongeregelde neigings laten verlangen naar hetgeen God ons niet gegeven heeft, moeten wij verlangen naar hetgeen Hij belooft. God belooft Zijn liefde en zorg in deze wereld aan allen die Hem liefhebben, en in de toekomende wereld het eeuwige leven en gelukzaligheid. Deze zijn de dingen naar welke wij behooren te verlangen.

" Opdat alzoo, te midden van de vele en menigvuldige veranderingen van deze wereld, onze harten vastelijk daarheen gericht mogen zijn waar alleen ware genoegens te vinden zijn; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

God helpt ons onze ongeregelde neigings en hartstochten te overwinnen door den bijstand van Zijn Heiligen Geest. " De Geest komt onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen." " Het is God Die in u werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen." " Die van Christus zijn, hebben het vleesch gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden." Veel en menigvuldig zijn de veranderings van deze wereld: dag verandert in nacht, winter in zomer: kinderen groeien op: somtijds verandert gezondheid in ziekte : lieve vrienden sterven : of degenen die ons liefgehad hebben, houden op ons lief te hebben. Maar daar is Eén Die nimmer verandert: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid": God de Vader verandert niet, bij Hem is geen schaduw

Sluiten