Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten : namelijk, goede dingen voor de ziel, en goede dingen voor het lichaam. Sommige goede dingen voor de ziel zijn—Gods Heii.ige Geest, Zijn genade en bijstand, de Heilige Doop, de Heilige Bevestiging, de Heilige Communie, de goede leer van het ware Geloof, de vruchten des Geestes. Sommige goede dingen voor het lichaam zijn—de zorg van vader en moeder, oogen om de fraaie wereld te zien, gezondheid, vermogen om de vruchten van de aarde te genieten. Danken wij God genoeg, dat Hij ons al deze goede gaven gegeven heeft ? Hebben Wij Hem daarvoor lief zooals wij behooren Hem lief te hebben ?

Wij heeten onszelven in de Collect Gods " ootmoedige dienaars." Een goede dienaar doet den wil van zijn baas, en bedient hem ; denkt niet aan zichzelven en is niet trotsch; spreekt de waarheid en wil hem behagen. God de Heilige Geest legt goede gedachten in onze harten, en leidt ons om die gedachten ten uitvoer te brengen, als wij naar Hem willen luisteren. Het helpt niet dat goede gedachten in ons gegeven worden, en dat wij weten wat recht is en wat wij behooren te doen, als wij te traag zijn of te verkleefd aan ijdelheid en zonde om gehoor te geven. Laat het gebed dat wij nu opgeofferd hebben, gepaard gaan met een vast besluit om uit te voeren wat God van ons gedaan wil hebben.

In het Evangelie belooft onze Heer dat al wat wij den Vader zullen bidden in Zijn Naam, dat zal Hij ons geven. Daarom eindigt de Kerk hare gebeden met de woorden "door Jezus Christus onzen Heer." En wanneer wij alzoo gebeden hebben, gelooven wij dat wij verhoord zullen worden; want de Heer geeft ons Zijn woord daarvoor, " Voorwaar, voorwaar," zegt Hij. Onthouden wij Hem te danken voor wat Hij aan ons doet ? Zonder dankzegging kunnen wij niet verwachten dat onze blijdschap vervuld zal zijn.

Tot nog toe hadden de Apostelen niet gebeden in den

Sluiten