Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beproeving té dragen, en alle verzoekings van den duivel te wederstaan.

In de Collect bidden wij: " Geef smeeken wij U, almachtige God, dat, gelijk wij gelooven dat Uw eeniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, is opgevaren ten Hemel."

Wij heeten onzen Heer alhier den eeniggeboren Zoon van God. Alzoo leert ons S. Johannes: " Niemand heeft ooit God gezien," zegt hij, " de eeniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard." Deze eeniggeboren Zoon van den Vader, onze Heer Jezus Christus, is in Zijn menschelijke natuur opgevaren ten Hemel, als op dezen dag, door Zijn eigen Goddelijke kracht: Zijn lichaam en ziel, Zijn geheele menschheid, is vertrokken van de aarde naar den Hemel. Hij werd niet opgenomen gelijk Elia in een vuurwagen, noch door de handen van Engelen : Hij Die alle dingen gemaakt had, en is de Bestuurder en Regeerder van alle dingen, had zoodanig hulp niet van noode: Hij is opgevaren door Zijn eigen alvoldoende kracht.

Wij hebben de getuigenis van de Apostelen dat Hij opgevaren is : zij hebben Hem zien opgaan. " Hij werd opgenomen," zegt S. Lukas, " daar zij het zagen, en eene wolk nam Hem weg van hunne oogen." Lang tevoren had David de Hemelvaart van onzen Heer voorspeld, zeggende: " Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te deelen onder de menschen; ja, ook de wederhoorigen om bij U te wonen, o Heere God." En van Zijn heerlijkheid in den Hemel, schrijft S. Petrus : "Jezus Christus is aan de rechterhand van God, opgevaren ten Hemel: de Engelen en Machten en Krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde."

Het was terwijl onze Heer Zijn Apostelen " zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den

Sluiten