Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAG NA HEMELVAARTSDAG.

" En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u ; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte."— S. Lukas xxiv. 49.

" Opgevaren ten Hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders."

Van daag is de Zondag na Hemelvaart. Verleden Donderdag was Hemelvaartsdag, welken wij gevierd hebben in gedachtenis van de laatste gebeurtenis in onzes Heeren aardsche leven,—Zijn opvaren ten Hemel. Op Kerstmis vieren wij de eerste gebeurtenis van Zijn leven op aarde,—Zijn geboorte als Mensch. Op Hemelvaartsdag heeft Hij dat menschelijk lichaam opgenomen ten Hemel. Twee oude Heiligen zijn opgevaren ten Hemel met hunne lichamen, namelijk, Henoch en Elia. Bij de Opstanding ten jongsten dage zullen alle Heiligen met hunne hernieuwde en verheerlijkte lichamen ook opvaren, en " altijd met den Heer wezen."

Onze Heer had Zijn Apostelen bevolen in de stad Jeruzalem te blijven afwachten "de belofte van Zijn Vader," welke Hij op hen zou zenden, namelijk, den Heiligen Geest. En zoo hebben de Apostelen gedaan ; en zij hebben den tijd doorgebracht in verwachting en gebed, totdat de Heilige Geest op Pinksterfeest is op hen nedergedaald. Zóó moeten wij de negen dagen tusschen Hemelvaartsdag en Pinksterfeest gebruiken, in blijde verwachting dat wij ook in het geestelijke Jeruzalem, de Kerk, een uitstorting

Sluiten