Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van daag is een van de voorname Feestdagen van de Kerk,—een dag van groote blijdschap. Daar zijn vijf voorname Feestdagen: Kerstmis, Paaschfeest, Hemelvaartsdag, Pinksterfeest, en Drieëenheids-Zondag. Wij verheugen ons op Kersmis omdat de Menschgeworden Zoon van God is op dien dag in de wereld geboren : op Paaschfeest omdat Hij uit de dooden is opgestaan : op Hemelvaartsdag omdat Hij in Zijn Menschelijke Natuur is opgevaren naar den Hemeltroon, waar Hij nu pleit voor ons als onze Middelaar en Voorspraak bij den Vader : en van daag omdat de Heilige Geest is afgekomen. In de Geloofsbelijdenis voegen wij de woorden " de Heilige Katholieke Kerk " bij de woorden "Ik geloof in den Heiligen Geest": zoo verheugen wij ons van daag ook over de stichting van de Heilige Katholieke Kerk. De Joden hebben drie voorname Feesten gevierd: het Pascha, Pinkster (of het Feest der Weken), en Loofhutten. Het Pascha was het tegenbeeld van ons Paaschfeest: het werd gevierd ter gedachtenis van de bevrijding van de Israelieten uit de slavernij van Egypte, en Paaschfeest wordt gevierd ter gedachtenis van onze bevrijding van den duivel door de Opstanding van onzen Heer Jezus Christus. Pinkster (vijftig dagen of zeven weken na het Pascha) werd gevierd ter gedachtenis van de stichting van de Joodsche Kerk toen God de Wet aan Mozes gegeven heeft op den berg Sinai: niet alleen de Tien Geboden maar ook de Regelen aangaande de Ordening van de Priesters en de dienst van Zijn oude Kerk; het werd ook gevierd als een Dankfeest voor de inzameling van den garstenoogst, —twee brooden van de nieuwe garst werden geofferd voor den Heer. Zoo was Pinkster een tegenbeeld van ons Pinksterfeest, waarop wij vieren de blijde gedachtenis van de komst van den Heiligen Geest en de stichting van de Heilige Katholieke Kerk door de Apostelen in de kracht van de Heiligen Geest, en

Sluiten