Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen zij allen bijeenvergaderd waren in de opperzaal, wachtende en biddende, zooals Christus hun bevolen had: zij hoorden " een geluid als van een geweldig gedreven wind" : zij zagen " verdeelde tongen als van vuur" op het hoofd van elkeen: " en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zooals de Geest hun gaf uit te spreken."

Bij de eerste prediking van S. Petrus, aangaande de Geboorte, Dood, Opstanding, en Hemelvaart van onzen Heer, hebben drie duizend van de menschen, die van verregelegen landen naar Jeruzalem gekomen waren om het Pinksterfeest te houden, geluisterd naar hem en geloofd wat hij gezegd heeft. En meer dan dit: zij achtten het niet voldoende te gelooven, alsof niets meer noodig was; zij vraagden, " Wat zullen wij doen ? En Petrus zeide tot hen, Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt." Zij hebben zich bekeerd, en werden gedoopt door de Apostelen. De Apostelen hebben water op hen, één voor één, gegoten, zeggende tot elkeen, Ik doop u in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dit was het begin van de Heilige Katholieke Kerk. En deze menschen " waren volhardende in de leer van de Apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden." Zijn wij gedoopt? Laaf ons dan gelijk deze menschen standvastig blijven en nooit wegdwalen van de Heilige Katholieke Kerk.

"Verleen ons door denzelven Geest een recht verstand in alle dingen, en dat wij ons steeds verheugen mogen in Zijn heilige vertroosting; door de verdiensten van Christus Jezus onzen Zaligmaker, Die met U, in eenheid met denzelven Geest, een eenig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen."

Dezelfde Heilige Geest, Die op den eersten Pinksterdag is nedergedaald, blijft nog met de Kerk. Hij

Sluiten