Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Geloof dat werkt door de Liefde. Geloof en Liefde zijn zoo nauw verbonden dat onze eerste les op Plicht is op Geloof dat werkt door Liefde, daar geloof in elk Artikel van de Geloofsbelijdenis moet ons leiden Hem lief te hebben Die elk bijzonderheid voor ons gedaan heeft, en die liefde te betoonen " niet alleen met onze lippen maar ook door ons leven."

In de Collect bidden wij: "O God, Die de sterkte zijt van allen die op U vertrouwen, neem genadig onze gebeden aan ; en daar wij, wegens de zwakheid van onze sterfelijke natuur, niets goeds vermogen zonder U, zoo verleen ons den bijstand van Uwe genade."

Wij gaan leeren omtrent onzen Plicht, en onze l'licht is de geboden te onderhouden. Maar wij zijn niet sterk genoeg om dit te doen : wij zijn te zwak van nature. Van den tijd af dat onze eerste voorouders, Adam en Eva, ongehoorzaam waren en tegen God gezondigd hebben, is iets in de wereld gekomen wat niet tevoren dóar was, namelijk, de zonde : en met de zonde de dood. Zoodat alle afkomelingen van Adam en Eva geboren zijn met zwakke naturen, niet sterk genoeg om goed te doen zonder hulp, en met sterfelijke naturen, onderworpen aan den dood. Het is onze Plicht Gods geboden te onderhouden : hoe zullen wij dit doen als wij zoo zwak zijn ? God is onze sterkte. Elkeen die begeert Gods hulp en op God vertrouwt, zal die hulp verkrijgen als hij daarom vraagt. Denkt daarover elk morgen. Zegt tot uzelven: " Ik moet van daag Gods geboden onderhouden : ik weet, ik ben te zwak om dit zelf te doen : ik weet, God zal mij helpen als ik Hem vraag : daarom, ik zal Hem bidden dat Hij mijn sterkte wil wezen, en mij den bijstand van Zijn genade wil verleenen."

" Opdat wij, door het onderhouden van Uwe geboden, beide in wil en werk U behagen mogen; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Sluiten