Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armen Lazarus; daarom lijdt hij nu smarten. Lazarus had in zijn leven kwade dingen ontvangen : toch was hij niet ontevreden,'noch begeerlijk; maar heeft alles geduldig gedragen, en God en zijn naaste liefgehad : daarom is hij nu vertroost.

Wij moeten niet hierdoor verstaan dat rijkdom een schuld is en armoed een verdienste. Abraham, bij wien Lazarus gegaan is in het Paradijs, was een zeer rijke man geweest op aarde. De schuld van den rijke was niet zijn rijkdom maar zijn zelfzuchtigheid en gebrek aan liefde. Nu kon hij het verloopene gedenken, maar hij kon niet nu zich bekeeren en overgaan in het Paradijs : het was te laat : in dit leven wordt de beslissende keus gedaan.

Laat ons dan nu tot onze waarschuwing gedenken dat wij kunnen niet ons leven hier op aarde doorbrengen zonder God te behagen, en daarna, als wij komen te sterven, ons in de andere wereld bekeeren. God wil ons nu al onze zonden vergeven als wij ons waarlijk bekeeren s maar als wij onverschillig voortgaan, zal daar geen vergiffenis voor ons in de andere wereld wezen. Als de deur eens gesloten wordt, is het te laat dan aan te kloppen : "Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag van zaligheid."

Toen de rijke niets voor zichzelven van Abraham kon verkrijgen, wilde hij dat Lazarus zou teruggaan naar de aarde om zijn vijf broeders te waarschuwen. Maar Abraham heeft geantwoord: " Zij hebben Mozes en de Profeten," dat is, den Bijbel; ditér is al de waarschuwing te vinden die zij noodig hebben, en die wordt elk Sabbat in de kerk gelezen : " dat zij die hooren." Wij hebben niet alleen Mozes, de Tien Geboden, en de Profeten—het Oude Testament—maar het Nieuwe Testament daarbij, de geschiedenis van onzes Heeren leven en leer op aarde. Laat ons toezien dat wij die hooreis Als wij niet op Gods eigen woorden willen

Sluiten