Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaan uit een gevoel van Gods liefde voor ons. Onze hemelsche Vader heeft ons lief, daarom moeten wij elkander liefhebben : onze Vader is barmhartig, daarom moeten wij barmhartig wezen. Wij moeten Gods gedrag jegens ons nemen als de maat voor ons gedrag jegens onzen naaste. Hoe heeft God ons behandeld tot zoo ver ? hoe hopen wij dat Hij ons nog zal behandelen? alzoo laat ons onze medemenschen behandelen. " Oordeelt niet,"—toont barmhartigheid aan hem in uw gedachte. " Verdoemt niet,"— toont barmhartigheid aan hem in uw woorden en vertelt geen leugens. "Vergeeft," als iemand u kwaad gedaan heeft: het is de voorwaarde van Gods vergiffenis van ons,—"vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven." " Geeft/' —toont barmhartigheid aan uw naaste in uwe daden. "Met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden." Als gij maar een klein stuk liefde geeft, zult gij maar een klein stuk wederkrijgen : als gij vriendelijk, mild, liefdevol zijt, dan zullen de menschen ook alzoo jegens u wezen.

De Apostelen zouden onderwijzers van anderen zijn, daarom moesten zijzelven verlicht worden. Onkundige menschen zijn niet bekwaam 0111 anderen te leeren : zij kunnen zeiven niet den weg zien, hoe zullen zij dan anderen leiden ? Als zij trachten dit op zich te nemen, zijn zij gelijk een blinde die een ander blinde wil leiden : het gevolg is dat beiden zullen in de gracht vallen. Wij moeten niet luisteren naar predikers en onderwijzers die niet behoorlijk geordineerd en gezonden zijn geweest. Onze Leeraars zijn behoorlijk geordineerd en gezonden, want zij zijn door den Bisschop geordineerd en gezonden : en een onderwijzer of voorlezer is behoorlijk gezonden als de Leeraar hem of haar daartoe aangesteld heeft.

Onze Heer vermaant ons verder gelijk Hem te wezen, voornaamlijk in liefde. Liefde is de volmaaktheid in hart en daad. Daartoe moeten wij niet uitkijken naar

Sluiten