Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kleine fouten van andere menschen terwijl wij onze eigene groote fouten niet zien : de balk in ons oog is duidelijk aan anderen, ofschoon wijzelven daaromtrent blind zijn. Als wij door eigenliefde verblind zijn : als wij nog niet gezond worden van onze gebreken : hoe zullen wij anderen ophelpen ? Verbetering moet t'huis beginnen, vóór wij anderen kunnen leiden : anderszins, zegt onze Heer, zijn wij geveinsd; wij houden onszelven voor goed, en praten van de misdrijven van andere menschen, terwijl wij niet op onze eigene misdaden letten. " Doe eerst den balk uit uw oog " : oordeel eerst uzelven, onderzoek uzelven, vind uit uw eigene gebreken en fouten, en verbeter die: dan zult gij in staat zijn anderen, uw broeders in Gods Huisgezin, te helpen. Hier dan is een les van verdraagzaamheid met anderen, en geduld, en barmhartigheid, en vergeving, en liefde, zoover als het andere menschen betreft: maar van strengheid en oppassenheid en worstelen met uzelven.

" Heer, ontferm U onzer; en neig onze harten om dit gebod te onderhouden."

C. 201, 210; A. 137, 138, 141, 199, 206, 212, 220.

DE VIJFDE ZONDAG NA DRIEËENHEID.

" Zoek den vrede, en jaag dien na."—Psalm xxxiv. 14. "Ik geloof in ... de Heilige Katholieke Kerk."

" Ik dank onzen hemelschen Vader van harte, dat Hij mij tot dezen staat van zaligheid geroepen heeft. En ik bid God dat Hij mij Zijne genade schenke, dat ik in denzelven moge volharden tot aan het einde van mijn leven."

Sluiten