Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gave voor het Altaar, en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder," wees vrienden met hem, maak het op, zeg tot hem, " Het spijt mij, vergeef mij, wat vereischt gij van mij om alles weer recht te maken," en kom dan terug en offer uwe gave: nu zal God dezelve aannemen. Om zoo een storing in de Dienst vóór te komen, raadt ons onze Heer "haastelijk welgezind" te zijn jegens onze wederpartij, terwijl wij nog met hem op den weg zijn : dat is, wacht niet tot de twistzaak eerst vastgegroeid is; zeg niet, het is zijn schuld, hij moet naar mij komen en de zaak afmaken ; maar waar ook de schuld eerst gelegen had, word gij, die een ware Christen zijt, "haastelijk welgezind " jegens hem met wien gij getwist hebt, maak daar op het plek de zaak af, en wees niet hartdragend gelijk een heiden.

Gebrek aan liefde verhindert ons in het uitvoeren van onze plichten hier in deze wereld, en legt ons bloot aan de straf hiernamaals in de andere wereld. Aalmoezen worden niet door God aangenomen en brengen geen zegen over onszelven, als daar geen liefde in het hart is : noch gebed : noch de offerande van lof en dank bij het Altaar, de Heilige Communie, want die is een feestmaal der liefde, waarin wij aanspraak maken op Gods liefde; en wij kunnen niet Zijn liefde hebben tenzij wij onzen broeder liefhebben en "in liefde met alle menschen leven." Laat ons " haastelijk welgezind" worden eer wij moeten staan vóór den rechterstoel van Christus ; opdat Hij niet dan tot ons zegge: Gij hebt ruzie gemaakt en in onvriendschap geleefd op aarde: gij hebt getwist en gevochten en het Zesde Gebod gebroken: nu is het te laat om verzoend te worden : nu moeten die vreesselijke woorden van het vonnis van den onbarmhartigen dienstknecht over u uitgesproken worden : " Gij booze dienstknecht 1 al die schuld heb Ik u kwijtgescholden, dewijl gij Mij gebeden hebt; behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk

Sluiten