Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Gever van alle goede gaven zijt; plant de liefde tot Uwen heiligen Naam in onze harten, vermeerder in ons ware godsdienst, voed in ons alles goeds, en bewaar ons bij hetzelve naar Uwe groote goedertierenheid : door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Gods liefde wordt hier vergeleken bij een plant, welke wij God vragen om in onze harten te planten. Zij is iets dat wij niet van natuur bezitten. Een stekje, zoo te spreken, van Gods Natuur moet in het hart van Gods aangenomen kind door God Zeiven geplant worden, om de oorsprong te worden van vruchtbaarheid; daarna hebben wij God lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. En wij hebben Zijn Naam lief, God en al Zijn hoedanigheden, zooals het Derde Gebod gebiedt.

Doch alle planten groeien niet: somtijds gaat een plant dood eer zij vrucht draagt. Sommige kinderen en menschen, die gedoopt zijn en aan wie God Zijn genade gegeven heeft, willen niet die genade gebruiken, en daarom brengen zij niet vrucht tot heiligmaking voort. Zij stellen hunne leden om dienstbaar te zijn aan onreinigheid en ongerechtigheid;—het oog, om te kijken met begeerlijkheid op de goederen van andere menschen, en tot verwekking van slechte gedachten: het oor, om naar onbetamelijke en afkeerende dingen te luisteren : de tong, om te liegen tegen God en mensch, schadelijke woorden te spreken en anderen tot zonde te verlokken : de hand, om te stelen, te vechten en te vermoorden : den voet, om op het pad van de goddeloozen te gaan. Daarom bidden wij God dat Hij de goede plant wil laten leven en groeien en vermeerderen in ware liefde en godsdienstigheid : dat Zijn Zoon ons moge voeden met Zijn Lichaam en Bloed in de Heilige Communie, tot versterking en verkwikking van onze zielen : en dat Zijn Heilige Geest goede gedachten in ons moge leggen, en dezelve tot uitvoer brengen : en dat Hij ons bij die liefde en ware godsdienstigheid wil bewaren, opdat wij

Sluiten