Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeten wij somtijds onze gebeden te zeggen. En toen wij vergeten hebben, heeft God al dien tijd gewacht om ons te hooren. Hij is meer gereed om te hooren dan wij om te bidden. Hij zegt nooit, "Je moet wachten: Ik kan niet nu naar je luisteren." En wanneer wij vragen, is Hij gewoon ons meer te geven dan wij begeeren of verdienen. Zoo moeten wij niet traag zijn om te bidden. Onze Heer zegt, " Bidt, en u zal gegeven worden."

" Wij bidden U, stort over ons den invloed van Uwe ontferming uit; ons alles vergevende waardoor ons geweten verontrust wordt, en ons al dat goede schenkende hetwelk wij niet waardig zijn te vragen, dan door de verdiensten en de tusschenkomst van Uwen Zoon Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Wij hebben een overvloed van ontferming noodig, omdat, vooreerst, onze zonden zoo overvloedig zijn. Wanneer wij 's morgens of 's avonds naar Kerk gaan, het eerste ding dat wij doen in de Dienst is onze zonden te belijden en om vergiffenis te smeeken. Wanneer wij iets verkeerds gedaan hebben, bij voorbeeld, een leugen verteld, wij gevoelen onrustig. Wat is het dat ons verontrust ? Ons geweten. En wat is ons geweten ? Een stille zachte stem die van binnen spreekt. Somtijds zegt die stem, " Je hebt verkeerd gedaan "; somtijds," Je hebt recht gedaan." Wanneer de stem zegt, "Je hebt verkeerd gedaan," dan gevoelen wij verontrust. Waarom ? Om Gods ongenoegen. Dan behooren wij onze zonde te belijden en God om vergiffenis smeeken. En als wij waarlijk berouw hebben, zal Hij ons vergeven 0111 reden van den overvloed van Zijn ontferming. Nadat wij vergiffenis verkregen hebben, kunnen wij God vragen om ons al het goede te schenken. En één van de beste van deze goede dingen is genade. Wij zijn niet waardig al het goede te vragen : maar onze Heer Jezus Christus is waardig, en Hij is onze Voorspraak, en door Zijn

Sluiten