Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze Heer alhier gedaan heeft, zoo moeten wij doen : namelijk, opwaarts zien naar onzen hemelschen Vader voor een zegen op de middelen die gebruikt worden. " Hij zuchtte" om te denken hoeveel lijden zonde veroorzaakt heeft, hoeveel doove harde harten er zijn die weigeren tot Hem uit te gaan. En wij moeten zuchten als wij denken over onze zonden : daar kan geen ware blijvende bekeering wezen zonder diep berouw. Onze Heer heeft opwaarts gezien naar den Hemel als Mensch : Hij heeft als God het genezende woord uitgesproken. Daardoor leert Hij ons dat wij naar Hem moeten zien Die alleen kan gezond maken, Die evenwel de macht, om het genezende woord uit te spreken op aarde, toevertrouwd heeft aan de Priesters van Zijn Kerk.

" En terstond werden zijne ooren geopend, en de band van zijne tong werd los, en hij sprak recht." Hoe dikwijls zijn wij doof als God tot ons spreekt: en stom ook, als wij moeten saamstemmen in de gebeden en gezangen. " Heer, open Gij onze lippen : zoo zal onze mond Uw lof verkondigen."

" Hij heeft alles wél gedaan," dit was de toejuiching van de menigte. En nog doet Hij alles wél. Hij geeft ons goede dingen, meer dan wij begeeren of verdienen, en doet alles wél. Hij zendt ons beproevings en pijn om ons goed te doen, en doet alles wél. Mogen wij dit van harte bekennen.

Wij hebben dus een laatste les van daag gehad omtrent gebed, namelijk, dat wij moeten bidden voor anderen. In de Diensten van de Kerk maakt voorbede een groot deel uit. Zoo in onze bijzondere gebeden moeten wij altoos in gedachten houden de behoeften van anderen, wanneer wij spreken tot Hem Die altoos meer gereed is om te hooren dan wij om te bidden.

C. 207; E. 228 ; A. 123, 125, 140, 149, 151, 213, 216, 355.

Sluiten