Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen." Gebed is een deel van aanbidding. De Tollenaar in den Tempel heeft God aangebeden zooals hij behoorde te doen : niet alzoo de Farizeer. Nu gaan wij leeren hoe wij God moeten dienen zooals wij behooren te doen. Wij zijn niet in staat " om in Gods Geboden te wandelen en Hem te dienen zonder Zijn bijzondere genade " ; daarom bidden wij Hem van daag dat Hij ons wil helpen met Zijn genade om Hem getrouw en welbehagelijk te dienen.

In de Collect bidden wij: " Almachtige en goedertieren God, door Wiens gave alleen het komt dat Uw geloovig volk U getrouw en welbehagelijk dient."

Hier worden wij weder indachtig gemaakt aan de groote waarheid dat wij bidden tot een God Die Zijn almogendheid allermeest openbaart in het betoonen van goedertierenheid en barmhartigheid, en Die meer gereed is om te hooren dan wij om te bidden. Daarom heeft Zijn geloovig volk Hem lief, en wil hun liefde betoonen door Hem te dienen. Maar wij kunnen Hem niet dienen zonder Zijn hulp, zonder Zijn genade. Deze genade wordt ons van God gegeven, daarom heeten wij dezelve een " gave" : de gave welke God alleen kan geven. God geeft Zijn geloovig volk, Zijn volk dat het Geloof onderhoudt, de genade om Hem getrouw en welbehagelijk te dienen. Een getrouwe dienst is een dienst gedaan uit liefde, gedaan om God te behagen niet de menschen. En wanneer Zijn geloovig volk hun werk gedaan heeft, zal God tot hen zeggen, " Wél, gij goede en getrouwe dienstknecht." Wij willen van harte dat die woorden tot ons zullen gezegd worden; zoo moeten wij niet den duivel al ons leven dienen, en Gods vergiffenis zoeken wanneer wij komen te sterven. Neen: laat ons ernstig trachten God te dienen al ons leven. Daarom bidden wij Hem verder: " Geef, smeeken wij U, dat wij in dit leven U zoo getrouwelijk mogen dienen, dat wij ten laatste Uwe hemelsche beloften onfeilbaar

Sluiten