Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo doe ons beminnen hetgeen Gij beveelt; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Het pleizier dat wij vinden in de dienst van God, is het bewijs of dezelve een welbehagelijke dienst is. En de liefde voor hetgeen God beveelt, namelijk, Zijn Geboden,—onzen plicht jegens God en onzen plicht jegens onzen naaste,—wordt versterkt door beoefening. Wanneer wij dag aan dag bidden liefhebben en dienen liefhebben, dan kunnen wij vertrouwen dat wij die beloften zullen verkrijgen welke gevoegd zijn bij getrouwe dienst.

Het Evangelie legt ons een groote waarheid voor, namelijk, Gods liefde en des menschen ondankbaarheid : God zendt Zijn Zoon om de melaatschheid van zonde te genezen, en de mensch raakt zich niet daarmee.

Onze Heer was op reis naar Jeruzalem. Jeruzalem was de hoofdstad van het Jodenland, en een voorname plaats omdat de Tempel van God was dair, en in den Tempel was het Heiligdom, waarin stonden de Gouden Kandelaar en de Tafel voor de Toonbrooden en het Altaar voor den wierook. Dit was het Altaar waarop Zacharias wierook offerde toen de Engel aan hem verscheen. En voorbij het Heiligdom was het Heilige der Heiligen,—de plaats binnen het voorhangsel, in welke niemand mogt ingaan benevens den Hoogepriester,— waar ook was de Ark des Verbonds, waarop was het Verzoendeksel of Genadetroon overschaduwd door Engelen. Naar dezen heiligen Tempel te Jeruzalem zijn allen gekomen om God te aanbidden, en om hunne offeranden van duiven of lammeren te brengen. Deze offeranden hebben zij aan de Priesters gegeven, en de Priesters hebben ze den Heere geofferd, dat wil zeggen, de Priesters hebben ze geslacht en geofferd op het Altaar van brandoffer, dat stond in het voorhof buiten het Heiligdom. God heeft de Joden bevolen slachtoffers te offeren om ben te leeren dat bloed moest

Sluiten