Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de wereld door onzen Heer Jezus Christus, voor de middelen van genade, en voor de hoop der heerlijkheid." Wij danken Hem dat Hij ons verlost van de melaatschheid van zonde. Als wij Hem niet van harte danken, dan hebben wij niet liefde, en zijn zeer ondankbaar.

Onze Heer heeft niet de negen vergeten. Hij vraagt, " Waar zijn de negen ? " Hij had verwacht dat zij Hem zouden komen danken, en Hij verwonderd Zich dat zij Hem niet liefhebben wegens Zijn liefde voor hen. Zij hadden de letter van Zijn gebod uitgevoerd ; zij zijn gegaan naar den Priester opdat hij hen zou rein verklaren en naar huis laten gaan ; zelfs daarna hebben zij niet een oogenblik verzuimd om " Ik dank U " te komen zeggen en God te verheerlijken.

" Waar zijn de negen ? " Hoe vele menschen denken nooit aan Gods groote barmhartigheden bij hun Doop toen zij eerst gereinigd werden van hunne zonden, noch aan de zegenings van vergiffenis welke zij zoo dikwijls daarna ontvangen hebben.

"Zijn er geen gevonden," vraagt onze Heer, "die wederkeeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling?" Hij werd aangedaan dat er zoo weinigen waren " om Gode eer te geven." " Gode eer te geven " —dit, meer dan de zaligheid van onze zielen, moet het groote doeleinde van onze godsdienstigheid, onze aanbidding, onze dagelijksche plichten, wezen. Zoek eerst de eer van God, en de zaligheid van uwe ziel zal vanzelve volgen. Verleden Zondag hebben wij van den goeden Samaritaan gehoord, die gelijk onzen Heer was Die het verwonde menschdom liefheeft. Van daag hooren wij van den dankbaren Samaritaan die gelijk (len goeden dienstknecht is die zijn Heer liefheeft.

En zoo heeft de dankbare Samaritaan een verder zegen ontvangen. Dankbaarheid voor de genezing van ?ijn lichaams-ziekte heeft hem verworven den hooger

Sluiten