Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen nooit leven zooals wij behooren te doen totdat wij gevoelen hoe hulpeloos wij bij onszelven zijn. De Kerk weet niets van de verkeerde leer van verzekering,— eenmaal bekeerd en altoos daarna veilig. De mensch is zoo zwak dat zonder God moeten wij vallen: dit is het gevolg van Adams ongehoorzaamheid. En ofschoon God ons in een staat van zaligheid geplaatst heeft, kunnen wij niet daarin blijven tot aan het einde van ons leven tenzij God ons bewaart door Zijn voortdurende genade.

"Behoed ons steeds door Uwe hulp voor alles wat ons schadelijk is, en leid ons tot alles wat aan onze zaligheid bevordelijk is; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Schadelijke dingen zijn een verkeerd Geloof en een wereldsche leven, slechte maats en alle uiterlijke omstandigheden welke onze zaligheid verhinderen. God alleen weet wat het best is voor ons, en bevordelijk aan onze zaligheid,—rijkdom of armoed, ziekte of gezondheid, getrouwde of ongetrouwde leven, goede maats, verstandige onderwijzers : net die levensstand waartoe God ons zal roepen. Wij kunnen op Zijn voorzienigheid vertrouwen : wat Hij beschikt is aan onze zaligheid bevordelijk, want Hij is onze Vader.

Het Evangelie waarschuwt ons dat één van de dingen die ons schadelijk zijn, is wereldschgezindheid. Gelijk daar geen schikking moet wezen tusschen ons Geloof en een verkeerd geloof, zoo met ons leven : onze dienst moet een enkele dienst wezen. Onze Heer zegt dat " niemand kan twee heeren dienen " op denzelfden tijd. Eén heer zou mogen zeggen, " Doet dit," en de ander, " Laat staan " : en als wij den één liefhebben en aanhangen, zouden wij den ander haten en verachten. Zoo kunnen wij niet God dienen en den Mammon, dat is, de wereld. Wij kunnen God dienen, en wij kunnen de wereld dienen, maar wij kunnen niet beiden tegelijk

Sluiten